۱۳۹۱ دی ۱۶, شنبه

مرا پناه دهید ای زنان سادۀ کامل
که از ورای پوست،سر انگشت های نازکتان
مسیر جنبش کیف آور جنینی را
...

جدا شما یک جوری نمی‌شوید وقتی هر می‌بینید هر که از ننه‌اش قهر می‌کند،‌این شعر را می‌زند تو سر زنان خانه‌دار.
یعنی دوست عزیز من، جدا شما فکر می‌کنید اندازه این خانم سراینده شعر جسارت و شجاعت دارید؟
صرفا به خاطر این که کارمند بانک سرکوچه‌تان اید وبه همین خاطر حق دارید ادعا کنید فلات زن مفت خور است؟‌‌ (این ادعا را با گوش خودم شنیدم به تازگی)

من با دوست قدیمی، خانم دکتر مهندس ... دیگر دلم نمی‌خواهد حرف بزنم وقتی ادعای فمنیستی می‌کند، زنان خانه‌دار را هم موقع نطق کردن تحقیر.

هیچ نظری موجود نیست: