۱۳۸۹ آبان ۱۵, شنبه

فکر می‌کنم وسط یک میدان بزرگ، تنها ایستاده‌ام. باید کارهایم را تند تند بکنم وبروم دخترکم را که روی تاب در مهدکودک تاب می‌خورد بردارم. او از من هم تنها تر آنجا نشسته.